Goetheanum(18)

P2070016

Het Goetheanum is gebouwd tussen  1925-28 op de plek van het vorige Goetheanumwat  was afgebrand door tegenstanders vande antroposofie op oudjaarsavond 1922.  Het zeven verdiepingen tellende gebouw, met inhet hart de Grote Zaal met bijna 1000 zitplaatsen (tijdens de voordracht vanMariaThun en de hele zaterdag tot de laatste plek bezet) en een podium, is xc3xa9xc3xa9nvan de belangrijkste 20ste eeuwse betonnen bouwwerken. Ontworpendoor Rudolf Steiner, die echter in 1925 overleed. Hij heeft het eibdresultaat dus niet kunnen aanschouwen.

Er was voorde bouw van het eerste Goetheanum al een vereniging die zich alleen bezig hieldmet het plannen en bouwen van een gebouw voor de antroposofie, het zgn.Johannesbau-Verein. Er was zelfs al een stuk grond gekocht in Mxc3xbcnchen.

En toch staathet Goetheanum in Zwitserland op de "bloedheuvel" omdat hier ooit (in1499) een -waarschijnlijk bloedige- veldslag plaatsgevonden heeft. In het beginvan de 20ste eeuw was deze heuvel grotendeels onbebouwd.. Na afloopvan een voordrachtenreeks in de herfst van 1912 in Dornach beschrijft MarieSteiner in het Mededelingenblad van 16 augustus 1925 het volgende:

" Groen en ongerept lag de heuveldaar, ongelijk en onaangeraakt behalve het huis Brodbeck aan de noordwestelijkeflank … In een stralende herfstglans lag het landschap aan onze voeten, dekersebomen vlamden rood op daar beneden in het dal, als vuur, als brandendbloed in het lichtspel van de zon … En de bergen rondom straalden in allenuances van geel. Voor ons stadsmensen een hartverwarmend schouwspel. Ik leundebegeesterd uit het venster. Maar de volgende morgen ontwaakte Rudolf Steinerals nooit tevoren. Ontstemd, als het ware verpletterd, zo duister als wat. Eneigenlijk was er geen reden voor, zoiets zag men bij hem nooit, hij die ondanksalle jacht en haast in eeuwige harmonie leefde. Die stemming ging voorbij, maartoch had ik een gevoel dat in de loop der tijden dikwijls terugkeerde: hijheeft in die eerste nacht veel vooruitgezien dat hij echter niet wilde toelatentot zijn gedachtenleven. "

Dr. Steiner bleef ondanks zijn drukke agenda in Dornach en bezocht deeigenaar van het stuk grond. Het gesprek wat volgde ging ongeveer zo :

Dr. Steiner: "Wat bent u eigenlijk van plan met dat land ?"
Dr. Grosheintz: "Toen ik het kocht zei ik tegen mijn vrouw: de toekomstzal uitwijzen waarom ik zoveel land moest kopen."
Hij wist van de bouwmoeilijkheden in Mxc3xbcnchen en vervolgde:
" In Dornach zijn geen bouwreglementen …"
" En Bazel heeft een gunstig theosofisch karma", voegde Dr. Steinerdaaraan toe.
Dr Steiner vertelde over de onderhandelingen in Mxc3xbcnchen, waardoor er alleenmaar tijd verloren ging, en hij zei toen reeds, wat hij later zo vaak zouherhalen: "Tijd hebben wij niet."
" Nu", zei Dr. Grosheintz " als u het land nodig heeft, het ligtdaar …

P2060006_2

Het bouwen in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebeurde met veelhandwerk. Moderne machinerie zoals kranen en mortelwagens bestonden niet. Bijde opening in 1928 was nog niet veel meer dan de buitenkant af. Ramen, deuren,verwarming en een klein podium was alles wat er stond. De rest is bijgebouwd tussentoen en 1998. Het trappenhuis is bijv. in 1932 eerst tot de 2everdieping aangelegd. In 1951 tot de 5e en in 1993 was hij klaar totde 7e verdieping.

Foto: trappenhuisP2090030_2

Door de jaren heen hebben architecten als Rex Raab, Arne Klingborg, ErnstAisenpreis, Albert Baravalle, Mathias Ganz, Johannes Schxc3xb6pfer, Conrad Hoenes en Winfried Reindl geholpen bijontwerp en de bouw.

De hoofdingang naar de Grote Zaal was klaar in 1961
P2090033

Voordracht van Henk Verhoog

Henk Verhoog ( ook al weer 69 jaar), ex-bioethicus van het Louis BolkInstituut gaf zijn voordracht de titel xe2x80x9cvan lezen in het boek der natuur tothet lezen van de daden van de geestxe2x80x9d. Vanuit de geschiedenis tot het heden namhij e.e.a. onder de loep. Het was zo nu en dan wat hooggegrepen voor mij maarde positieve eindconclusie bezorgde mij wel een goed gevoel.

In de Middeleeuwen werd veel gelezen in het xe2x80x9cBoek der Natuurxe2x80x99, als middelom kennis te verkrijgen.  De natuur werdgezien als openbaring van God, als Goddelijke Natuur, als Logos. Geest enNatuur waren nog niet gescheiden. Alle leven werd gezien als levende letters inhet Boek der Natuur. Hieraan ligt een positief beeld van de natuur tengrondslag. Veel mensen beweren dat dit beeld begint te veranderen aan het eindvan de Middeleeuwen, mede door de opkomst van het protestantisme. Dexe2x80x98beeldenstormxe2x80x99 had ook betrekking op ons beeld van de natuur. De natuur heeftgeen intrinsieke waarde meer (als door God geschapen natuur), het moet vooralnuttig voor de mens zijn. Het protestantisme, meer nog de idee van demenselijke zondeval komt centraler te staan. Met de mens is ook de natuurgevallen. Natuur wordt eerder in verband gebracht met ziekte, chaos, verval. Denatuur (het natuurlijke) wordt gewantrouwd. Algemene tendens wordt dat de mens dienatuur moet beheersen en er orde in brengen. De opkomst van de natuurwetenschapwas vooral een revolutie in het denken over de natuur. Vanaf nu xe2x80x98spreektxe2x80x99 denatuur niet meer zelf. Alleen de mens spreekt nog. Natuur (het niet door mensenberoerde) wordt cultuur (de mens grijpt in in de natuur). Toch spreekt denatuur nog steeds in ons .Als bd-landbouwer hebben we nog steeds door defenomelogie een inlevingsvermogen in de natuur en de omgeving van de bd-boerderijd.m.v. het tonen van respect en vereringvoor de ons omringende natuur, uitgedrukt in de scheppende mens. Iederehandeling grijpt in. Niet op de manier zoals veel ekologische boeren omgaan metde natuur. Zij zien slechts de eigenheid en eigenwaarde van de natuur alsmaterialistisch object en niet de essentixc3xable waarde. Mens, Geest en Natuur zijnwezensgelijk aan elkaar. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn te vinden in allelagen der aarde en natuur. Het is de kunst om als bd-boer alle egoxc3xafsme terug tehouden om het wezen van de Natuur te leren kennen. Alleen zo leer je de plantkennen als brug tussen kosmos en aarde.(in het Zoon-bereik spreekt de natuur inons, de Heilige Geest in ons via de kosmos) Zo vormt zich in ons een geestelijkfundament om een balans te vinden tussen de stormen om ons heen. Men komt ineen hoger geestelijk besef en er wordt door meditatie een innerlijke zielentempelgeschapen, zodat de geestwerkzaamheid aan ons zichtbaar wordt. Door de natuurte bestuderen, het water, de struiken en de bomen. Verbindt je met deweekspreuken en aanschouw de euritmiebeweging in de stengels en de bladeren.

Het hangt allemaal van ons zelf af.

.Wanneer de geestelijke wereld ons steedsvertrouwder wordt, wordt het steeds gemakkelijker om ook de twijfel, de heersendekritiek op het bd-boer zijn, weg te nemen.

Goetheanum (16)

Verlaat je de Grote Zaal door de achterste ingang, ga je enkele trappen naar beneden en darna linksaf dan kom je in een galerij met aan de muur portretten van vooraanstaande figuren uit de antroposofie, alsmede detailopnamen en fragmenten uit de ontstaansgeschiedenis van het mensheidsrepresentant-houtsnijwerk

Terug op de begane grond staan koffie en broodjes al weer klaar en ga ik nog maar weer eens langs alle stands in de foyer. Ik onderschrijf de poging van de ACtie Eliant, die met het verzamelen van 1 miljoen handtekeningen het gentech-verhaal bezien vanuit de biologische landbouw op de Europese agenda in Brussel wil. Loop langs verschillende biologisch-dynamische thema-kraampjes (herteblazen  uit de Ukraxc3xafne, muziek voor planten) en neem wat water uit de automaat.

Dan is het al weer tijd voor de volgende voordracht.

Voordracht van Gwendolyn Fischer

De hiernavolgende voordracht sloot hier naadloos bij aan. Ook letterlijk,want nadat het laatste harpaccoord wegstierf, stroomde de zaal al weer vol voorde voordracht van Gwendolyn Fischer. Zij is priesteres van de Christengemeenschapte Lxc3xbcbeck en ging verder over het Goddelijke, de liefdekracht en het mysterievan Golgotha.

Zij hield de aanwezigen voor dat de aarde mxc3xa9xc3xa9r is dan alleen mar fysiek enchemie. Dat we de aarde moeten leren kennen vanuit de aarde zelf bezien. Door zote schouwen zullen we zien dat vanwege het feit dat de mens zich steeds verderinlaat in de sfeerkrachten van het verstikkende materialisme, de aarde a.h.w.geestelijk aan het verdrogen is voordat de liefde wordt gevonden. Fischerbeaamde dat dat schouwen natuurlijk de ene dag beter lukt dan de andere. Ze gaf3 impulsen aan voor de houding van het individu tot de aarde en de geestelijkewereld. Deze waren: gxc3xa9xc3xa9n rust houden in het vinden naar geluk en verbroedering,door het zien van God in de ander en door het geestelijk denken. Dit komt eenieder van ons echter niet zo maar aanwaaien. Wereldoorlogen, scheiding tussenarm en rijk, de in iedere laag doorgaande schaalvergroting (en zo het stervender kleine bedrijven) destabilisatie van gewassen, de ontwikkelingen inscholen, gezinnen, zijn allemaal invloeden die hun uitwerking op de tijd en demens hebben.

Maar met hulp van het mysterie van Golgotha is met Jezus Christus de liefdekrachtopnieuw gevormd, sterker dan alle haat, onverdraagzaamheid, agressie etc. (Steinerhaalt dit o.a. aan in zijn 10de voordracht over de Apocalyps: demens moet zich voorbereiden op de werkzaamheid van de Christus door eenzoektocht in zichzelf. )

Golgotha (het xe2x80x9cHet is volbrachtxe2x80x9d) was nodig. Op Golgotha werd met het in deaarde stromen van het aura en het esoterische bloed uit de wonden van JezusChristus de aarde opnieuw  gespijzigd totnieuwe natuur. 

Dit doortrekkend naar de bd-landbouw: je eigen akker is je eigen leven. Hetenige punt in je eigen omgeving om de krachten van Golgotha weer los te laten.De werking van de bd-landbouw zo te beoefenen dat men net zoals Maria de voetenvan Jezus zalfde, de aarde te zalft om hem niet uit te laten drogen

de Michael-brief

De ochtend van de laatste dag van de Tagung stond geheel in het teken van demeditatie en religie. Om kwart over achtbegon in de Grote Zaal de meditatie over Rudolf Steinersxe2x80x99 Michaelbrief vankerst 1924.

Stmichael_2

De sessie werd geleid door het echtpaar Gxc3xb6bel en zo nu en dan onderbrokendoor prachtig harpspel door een even prachtige dame. Tezamen met het diffuusbinnenvallende licht van de door de ochtendzon beschenen gebrandschilderderamen wekte een hxc3xa9xc3xa9l eigenaardig sfeertje.
Grossesaal1l Grossezsaa3l_2

Steiner plaatst in zijn Michael-brief de aartsengel als middelaar in derelatie tussen het goddelijke en de mens.  In de tijd waarin de goddelijke geest in dekosmos werkte en waarin de mens een voortbrengsel was van degoddelijk-geestelijke activiteit in de kosmos, in die tijd was Michaxc3xabl nogongehinderd in zijn element. Hierna kwam de tijd dat het goddelijk-geestelijkein de kosmos niet meer als openbaring leefde, maar alleen nog als xe2x80x9cwerkingxe2x80x9daanwezig was. Er was een duidelijke scheiding opgetreden tussen hetgoddelijk-geestelijke en het kosmische. Michaxc3xabl bleef op grond van zijn eigenwezen bij het goddelijk-geestelijke en hij trachtte de mens daar zo dichtmogelijk bij te houden. Dat bleef hij voortdurend doen. Hij wilde de menservoor behoeden, te zeer in een wereld te leven die alleen nog maar werking vanhet goddelijk-geestelijke is en geen wezen en geen openbaring meer bevatte.

De mens is tijdens zijn aardse leven tussen geboorte en dood omgeven dooreen wereld, die ook niet meer direct de werking van het goddelijk-geestelijkelaat zien, maar alleen nog wat daarvan over is. De natuur is dit door Godgeschapen werk van het goddelijke en overal is zij een weerspiegeling van degoddelijke werkzaamheid. In de nu van God leeg geworden wereld zal de mensvoortbrengen wat in hem is, en wel datgene waartoe zijn wezen zich in dittijdperk heeft ontwikkeld. In een dergelijke wereld zou de mens Christusverliezen. Want Christus is in de wereld gekomen met een intellectualiteit, diehelemaal is zoals die eens in het goddelijk-geestelijke leefde, toen ditwezenlijk nog de kosmos vormde.

De Ahrimanische en Luciferische machtenwillen echter niet dat de oorspronkelijke goddelijk-geestelijke machten hetheelal in zijn verdere ontwikkeling verlichten. Ahriman werkt in het terreinvan de maten, nummers en gewicht. De koude haat. Lucifer werkt op het terrein van deonvrijheid van de wil en het onberekenbare.

Spreken wij in deze tijd zxc3xb3, dat onze gedachten ook die van Christus kunnenzijn, dan stellen we tegenover de ahrimanische en luciferische machten iets datons ervoor behoedt in hun handen te vallen. Het begrijpen van de bedoeling vanMichaxc3xabls opdracht in de kosmos houdt in dat we zo kunnen spreken. In deze tijdmoeten we over de natuur kunnen spreken al naar gelang het ontwikkelingsstadiumvan de bewustzijnsziel dat vereist. We moeten de zuiver natuurwetenschappelijkemanier van denken in ons kunnen opnemen. Maar we zouden ook over de natuurmoeten leren spreken -xe2x80″dat wil zeggen met gevoel xe2x80″ zoals bij Christus past.Niet alleen wat betreft de verlossing van de natuur, niet alleen wat betreft deziel en het goddelijke moeten wij de taal van Christus leren gebruiken, maarook wat betreft de kosmos.

De Christuskracht zelf heeft de hele mens op weg naar de aarde geleid tothij xe2x80″ zoals in vroeger tijden xe2x80″ geheel met de natuur verbonden was. Door 1maalzelf mens te worden, opende Christus voor ieder mens de weg naar hetvolledig-mens-zijn-in-de-goddelijke-wereld.

De mens kan deze weg vinden wanneer hij de liefde in zijn volledigebewustzijn kan binnenlaten. Christus in zich op te nemen, zodat onze menselijkeverbinding met het oorspronkelijk goddelijk-geestelijke gewaarborgd blijft, ende taal van Christus leren gebruiken xe2x80″ zo ver zullen wij komen als we onsinnerlijk en met heel ons hart inleven in wat Michaxc3xabl en de zijnen met hundaden en met hun opdracht onder ons bewerkstelligen.

Want in onze tijdbetekent het begrijpen van Michaxc3xabl het vinden van de weg naar de Logos, dieChristus onder de mensen op aarde als wezen is. Michael leidt de mens op eenbewust denkende manier naar Christus.Grossezsaal2l_2

Goetheanum (13)

Met de bus gaan we weernaar ons logeeradres. Het is de laatste rit met deze chauffeur en luidtoeterend rijden we door nachtelijk Dornach.

Op de gang van de Vrijeschool staan nog steeds de eurithmieschoentjes netjes op een rijtje. Op zaal isalles nog net zo als we het vanmorgen aschterlieten. Toch kan ik mij niet aan hetidee losrukken dat hier overdag gewoon wordt lesgegeven. Hoe doen ze dit ?Slepen ze alles uit t lokaal en leggen ze alles na de lesuren weer precies zxc3xb3terug ??

Maar goed, vlug kruipik even later in mxe2x80x99n slaapzak. Morgen wordt een drukke dag.

Lekker vroeg wakkerdus. Opgefrist bij t ontbijt verschenen en wat extra appels en gekookte eiereningeslagen. Vanavond mis ik waarschijnlijk het eten dus neem maar vast van hierwat mee. Ik pak mijn spulletjes bijelkaar xe2x80″ alles past zelfs nog in de koffer xe2x80″en buitengekomen is alles wederom witgevroren, maar er ligt geen sneeuw.

Ik neem de eerste bus en ben al vxc3xb3xc3xb3r acht uur in het Goetheanum.Na een glas water en 1 kopje koffie is het tijd om naar de Grote Zaal te gaan.De Michael-brief begint.

Maria Thun, vrijdagavond

Even na 8en die avond beklom Maria Thun xe2x80″ 1 van dehoofdzaken voor mij om hier te zijn xe2x80″ het spreekgestoelte van deGoetheanum-buhne. Thun xe2x80″ inmiddels ver in de 80, tijdens haar lezing gebruikteze o.a. 3 soorten brillen xe2x80″ is al vanaf 1958 (de tijd van de koude oorlog, toende grootmachten dezer wereld met atoombomproeven gingen experimenteren enhiermee radioactiviteit in de atmosfeer brachten) tot 1972 aan hetexperimenteren met haar koeflattenpreparaat: koemest, met daaraan toegevoegdkalk en klei en de bd-kompostpreparaten.

Toen in 1986 de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl zichvoltrok werden uiteraard de bd-akkers net zo bestraald met de radioactievefall-out als alle andere in de omgeving van de reactor en ver ver daarbuiten. Tsjernobylwas een ramp waarbij de radioactiviteit als een bulkvoorraad in de atmosfeerwerd gebracht. Waar echter de akkers met het Thun-flattenpreparaat warenbehandeld, vond men geen radioactieve straling terug in de gewassen.

Maria Thunsxe2x80x99 bewijzen liggen in het gecontroleerde onderzoekvan met flattenpreparaat behandelde radioactief besmette bodem waarop het uraniumgehaltein het gras significant lager lag dan een onbehandelde bodem. (0,5 mg uraniumper kg gewas tegenover 1,8 gram Uranium bij een niet behandelde bodem.)

Thun trok trouwens fel van leer tegen de in haar ogenduivelse krachten die Lucifer (gevaar via statische electriciteit), Ahriman(magnetisme), de Asuras (xe2x80x9ctumoren veroorzakersxe2x80x9d) en Zorat (werkzaam in hetgebied van de radioactiviteit, leukemie).

 

Mariathun1_2

Ze vindt trouwens datxe2x80x9cdie ganze erde is verstrahltxe2x80x9d. Zij doelt op het feit dat er bij de bereidingvan fosforkunstmest gebruik wordt gemaakt van uranium en dat er fijne hoeveelhedenvan dat uranium achterblijven in de meststof zelf en zo met het strooien op deaarde wordt gebracht. De gehele aarde met flattenpreparaat behandelen dat gaatnatuurlijk niet en ook de samenleving is nog niet rijp om de helende werkingvan het flattenpreparaat te accepteren. Wat kan de bd landbouw verder doen tegendeze uraniumvergiftiging van de wereld?

Rudolf Steinerspreekt hierover al in 1911 in zijn voordracht over de etherisatie van hetbloed. En in 1920 over hoe door spiritueel denken de aarde verlevendigd kanworden.

 

Verder sprak Maria Thun over haar experimenten metvervangende biologisch-dynamische preparaten.Hiervoor waren verschillende oorzaken te vinden. Enerzijds is door deveranderende veehouderijsystemen het onthoornen van koeien vanaf 1968 sterktoegenomen. Thun anticipeerde hierop door een verminderd aantal hoorns tegebruiken (in de mest te steken i.p.v. de hoorns te vullen) op eenzelfdehoeveelheid mest, waardoor nog en 80 % werking behaald werd t.o.v. detraditionele Steiner-aanwijzingen.

Anderzijds  is vanwegehet toenemend aantal B.S.E. gevallen in de 80-er jaren van de vorigew eeuw debeschikbaarheid van de benodigde huisdierorganen wettelijk aan banden gelegd/dan wel verboden.

Thun ontwikkelde hierop vegearische preparaten door i.p.v.dierorganen de planeetproceswerking te zoeken in bijbehorende bomen.

Zo kwam ze bij het kamillepreparaat uit bij bomen zoals lariks,robinia en linde

Bij het eikenschorspreparaat gebruikte ze de eik en de iepen bij het paardebloempreparaat maakte ze gebruik van de appelboom.

Van deze bomen nam ze vervolgens halvemeterstammen die zeuitholde (vanaf het cambium) en vervolgens vulde met de plantendelen diegebruikt worden bij de preparaatbereiding.

De preparaatbereiding en xe2x80″toepassing werden  hierna net zo voortgezet als bij de Steiner-bd-preparaten.Gebruikt in de composthoop en vervolgens uitgestrooid op de akker werdenhiermee vergelijkbare resultaten geboekt op aardappelvelden, spinazie enphacelia.

In haar slotwoord pleitte ze ervoor om de door haar bereidevegetarische preparaten als volwaardige vervanger voor de officixc3xable compostpreparatentoe te laten.

 

Na haar rede werd de avond muzikaal afgesloten met eenlierkwartet, in sommige nummers bijgestaan door een alpenhoorn-blazeres.