Categorie archief: Goetheanum

Goetheanum (slot)

Na Kletts’ praatje pak ik mijn koffers en verlaat het Goetheanum. T was me een hele belevenis, zo’n tagung van 4 dagen, maar helaas is het nu weer tijd voor de terugreis. Na nog een laatste foto
P2060007_2

 


loop ik de heuvel af naar het stationnetje van Dornach, koop een kaartje en zit even later in de trein naar Basel.

Daar aangekomen wissel ik nog wat euro’s tegen Swiss francs en – hier gaan de winkels pas om zes uur zaterdagavond dicht – schiet een supermarkt binnen voor wat proviand voor de terugreis van vannacht. Opvallend veel biologische producten hier in het assortiment van de Coop.

Tijd genoeg dus loop ik wat rond in Basel. Gezelligeheid, drinkfonteintjes, klokgelui.

P2090038

P2090040

Om 10.22 ’s avonds stap ik de nachttrein naar Arnhem in, zoek mijn gereserveerde stoel en zie dat daar een Koreaantje in ligt. Ik wacht een mament tot de trein zich voortbeweegt en verwacht – ook gezien het reisschema – dat er geen mensen meer in zullen stappen. Er zijn stoelen genoeg vrij, dus ga ik enkele stoelen naar achteren me installeren voor de nacht.Maar eerst nog de paspoortcontrxc3xb4le. Mij wordt nors gevraagd waar ik ben gewwest, bij wie en hoe lang. Er wordt wat heen en weer gebeld door de douanebeambte. Alles klopt en ik krijg mijn paspoort weer terug. Ze schijnen dus ook echt ALLES van je te weten.

De slaapstoelen liggen als @#!!*#!!*. Hoe ik ook draai of keer, lekker uitgestrkt liggen is er niet bij. Uit mijn koffer haal ik tenslotte een kussen en mijn trui lig ik tussen mijn knieholte en de leuning (leuningen op een slaapstoel, wie verzint zoiets ?)

In mijn coupxc3xa9 wordt het hoe later hoe rustiger. Ook het jonge lesbische stelletje achter me houdt stilaan op met zoenen en zuchten. De uren kruiupen voorbij. Zo nu en dan gluur ik onder het rolgordijn door  naar buiten, de nacht in.


 

Voordracht Manfred Klett, als afsluiting van de tagung

Voor een wederom compleet volle zaal begon Manfred Klett aan zijn voordrachtover de betekenis van de bewustzijnsziel als poort tot nieuwe spiritualiteit voorde moderne biolgisch dynamische boer. Hier een samenvatting.Klett_4

Als landbouwer en tuinder staan we in een spagaat. Enerzijds willen we deaarde biologisch-dynamisch bewerken, de aarde verplegen. Anderzijds blijft hierweinig van over als we alle intensiteit aan technische snufjes, formules,regelingen, werk voor het beeldscherm, nodig hebben. Het Ik wordt afgestompt enafgesloten : hier ben ik en dxc3¡xc3¡r is de wereld. Er heerst een soortspiegelbeeld-ritueel : cliche, deovereenkomst en de routine regeren ons dagelijks leven. Wij merken slechts debuitenkant van de dingen op, de externe vorm van de koe, de boom, de machine.Wevervallen tot een diepe onzekerheid als we op zoek willen naar onze eigenspiritualiteit.

De geschiedenis leert ons dat de spiritualiteit in het boerenbedrijf vanvroeger er 1 was van het ora et labora. Wat inhield dat het werk naar binnen ennaar buiten elkaar aanvulden. De ontwikkeling van de mensen van vandaag leidtechter ver van dit instinktieve bewustzijn af. Bijv. de mening dat plantenslechts een optelsom van nutrixc3xabnten zijn leidt tot het telen op hydrocultuur,wat men rechtvaardigt doordat men deze wijze van telen wetenschappelijkonderbouwd ziet. xe2x80x9cHet functioneertxe2x80x9d Andere voorbeelden hiervan vinden we in hetonstaan van de monocultuur en de massadierhouderijen. Zo vindt men hier ook inde Eko-landbouw voorbeelden. Ook hier geldt:de natuur aanschouwen en afnemen ten eigen voordeel ( het inporteren vansluipwespen, het isoleren van de symbiose van de leguminosen, er is allemaalniks spiritueels aan, een diepere zin bestaat niet, alleen massa en gewichttelt. Klett vindt dat met deze gedachten de mens niet zelf verder kanontwikkelen in een waarachtige wereld, als men zich niet aan hogere voorwaardenoptrekt. Als wij het opwekken van een nieuwe spi ritualiteit willen, moeten wijleren om met de drie zieleorganen bewust om te gaan.

Tussen bewustzijnsziel en begrip enmening is de ziel een hiaat, vanwaaruit de engelen, door hun engelenwerk, deleidraad voor het leven creeren. Onze gedachtebeelden worden door de engelen,in adviezen geconsolideerd. Dat plaatst ons vxc3xb3xc3xb3r uitdagingen, Wij moeten lerende eigen zielgrond te oefenen in toelating van dit anderespiegel-beeld-ritueel. Wij bevorderen zo de activiteit van de engel met goedegedachten en grote ideexc3xabn. Om de moderne mens weer van hettoeschouwersbewustzijn af te halen en naar een bewustzijnde mens om te vormen is het ontwikkelen van debewustzijnsziel nodig

Overwin je het toeschouwerbewustzijn, dan betreedt je een nieuwe wereld: dewereld van jezelf.

Klett gaf voorbeelden om de wereld om ons heen anders te schouwen.

Kijkje naar een gehoornde koe of stier dan komt dat majestueuzer voor dan kijkennaar ongehoornd vee. Kijken en begrijpen we de volheid daarachter, dat de hoornen zijn omgeving bijv. een xe2x80″ opelementniveau xe2x80″ kompleet onderdeel van het geheel is, nl in het bereik vanzowel aarde (de in donker gehulde hoornpit), lucht (de holle ruimte tussen piten hoorn) water (het doorbloedde hoornvlies tussen holte en pit) en vuur (dearmte vande levende hoorn). Op de manier kun je ook oog en oor beschouwen.

Bezie de plant als een product van het volmaakte samengaan van de 4 elementen:het in de donkere aarde liggend  zaad,dat d.m.v .het vochtelement tot ontkieming komt en wortels vormt xe2x80″ verder in de aardexe2x80″.Tegelijkertijd door de aarde naar boven breekt in het luchtelement en de doorzonnewarmte groen kleurende stengel naar boven groeit. Waarna de eersteblaadjes zich horizontaal lontwikkelen en de stengel groeit tot in de bloei.Waarna alles zich herhaalt.

  Doorzo te schouwen ben je geen toeschouwermeer, maar ben je ingetreden in de zaak zelf. En beleef je alles met eeninnerlijke beweeglijkheid, train je je aanschouwende oordeelskracht en begint jebewustzijnsziel de andere zielorganen te voeden. Er kan een waarheidsgevoel en xe2x80″zinonstaan. De zinneorganen zijn al geschapen bij de geboorte en kunnen ontwikkeldworden tot geestschouwen.

Een verdere oefening in het uitdieping van de ziel, is de meditatie. Alsbrug tussen het rijk van bewustszijnsziel en verstand. Door je zxc3xb3 aan eengedachte te concentreren wordt het werk der engelen in de hand gespeeld. Doormeditatie kan het vrijheidselement op gerechtvaardigde wijze in het verborgengebleven zielenorgaan binnendringen . Het ligt in het wezen der antroposofischegeesteswetenschap dat het na meditatie  komt van ideevorming tot waarheidsbeeld, danwel morale impuls. De echte vrijheidsimpuls komt als de bewustzijnsziel zichvan zinneopenbaring tot geestopenbaring omvormt. Het actieve denken kan tot waarheidsbeeldontkiemen en zich met de denkkracht ontdoen van botte meningen en plattefrasen. Om de zo tot bewust waarbeidsbeeld komende geesteswetenschapelijkideevorming  op een hoger niveau tebrengen kan een eerste stap zijn: het opmerkzaam worden van de juiste gedachten, die om te vormen tot een meningsbeeld en van daaruit rechthandelen.

 

Elke gedachte, die ik uitbreng, heefteen betekenis en geestinhoud . Vanuit het denkend bewustzijn naargeestopenbarende ideevorming  vormt zicheen volkomen nieuwe weg naar spiritualiteit in de landbouw. Die zich vanuit hetisolement nu echter door bewustzijn omvormt tot een door liefde gedragenbezieling met de medemens en de dagelijkse beslommeringen op het boerenbedrijf,de omgeving, aarde en kosmos.

Door het ontwikkelen van je zelf-bewust-zijn kan de biologisch-dynamischboer tot invulling komen van de begrippen bedrijfsorganisme en bedrijfsindividualiteiten zijn eigen Ik vinden in de manier vanbedrijfsvoeren. De drie-eenheid denken-willen-voelen en die andere drie-eenheidhoofd xe2x80″ romp xe2x80″ ledematen zien en ervaren op bedrijfsniveau.

Zo bezien is het eigen lichaam de natuur zelf.

de Michael-brief

De ochtend van de laatste dag van de Tagung stond geheel in het teken van demeditatie en religie. Om kwart over achtbegon in de Grote Zaal de meditatie over Rudolf Steinersxe2x80x99 Michaelbrief vankerst 1924.

Stmichael_2

De sessie werd geleid door het echtpaar Gxc3xb6bel en zo nu en dan onderbrokendoor prachtig harpspel door een even prachtige dame. Tezamen met het diffuusbinnenvallende licht van de door de ochtendzon beschenen gebrandschilderderamen wekte een hxc3xa9xc3xa9l eigenaardig sfeertje.
Grossesaal1l Grossezsaa3l_2

Steiner plaatst in zijn Michael-brief de aartsengel als middelaar in derelatie tussen het goddelijke en de mens.  In de tijd waarin de goddelijke geest in dekosmos werkte en waarin de mens een voortbrengsel was van degoddelijk-geestelijke activiteit in de kosmos, in die tijd was Michaxc3xabl nogongehinderd in zijn element. Hierna kwam de tijd dat het goddelijk-geestelijkein de kosmos niet meer als openbaring leefde, maar alleen nog als xe2x80x9cwerkingxe2x80x9daanwezig was. Er was een duidelijke scheiding opgetreden tussen hetgoddelijk-geestelijke en het kosmische. Michaxc3xabl bleef op grond van zijn eigenwezen bij het goddelijk-geestelijke en hij trachtte de mens daar zo dichtmogelijk bij te houden. Dat bleef hij voortdurend doen. Hij wilde de menservoor behoeden, te zeer in een wereld te leven die alleen nog maar werking vanhet goddelijk-geestelijke is en geen wezen en geen openbaring meer bevatte.

De mens is tijdens zijn aardse leven tussen geboorte en dood omgeven dooreen wereld, die ook niet meer direct de werking van het goddelijk-geestelijkelaat zien, maar alleen nog wat daarvan over is. De natuur is dit door Godgeschapen werk van het goddelijke en overal is zij een weerspiegeling van degoddelijke werkzaamheid. In de nu van God leeg geworden wereld zal de mensvoortbrengen wat in hem is, en wel datgene waartoe zijn wezen zich in dittijdperk heeft ontwikkeld. In een dergelijke wereld zou de mens Christusverliezen. Want Christus is in de wereld gekomen met een intellectualiteit, diehelemaal is zoals die eens in het goddelijk-geestelijke leefde, toen ditwezenlijk nog de kosmos vormde.

De Ahrimanische en Luciferische machtenwillen echter niet dat de oorspronkelijke goddelijk-geestelijke machten hetheelal in zijn verdere ontwikkeling verlichten. Ahriman werkt in het terreinvan de maten, nummers en gewicht. De koude haat. Lucifer werkt op het terrein van deonvrijheid van de wil en het onberekenbare.

Spreken wij in deze tijd zxc3xb3, dat onze gedachten ook die van Christus kunnenzijn, dan stellen we tegenover de ahrimanische en luciferische machten iets datons ervoor behoedt in hun handen te vallen. Het begrijpen van de bedoeling vanMichaxc3xabls opdracht in de kosmos houdt in dat we zo kunnen spreken. In deze tijdmoeten we over de natuur kunnen spreken al naar gelang het ontwikkelingsstadiumvan de bewustzijnsziel dat vereist. We moeten de zuiver natuurwetenschappelijkemanier van denken in ons kunnen opnemen. Maar we zouden ook over de natuurmoeten leren spreken -xe2x80″dat wil zeggen met gevoel xe2x80″ zoals bij Christus past.Niet alleen wat betreft de verlossing van de natuur, niet alleen wat betreft deziel en het goddelijke moeten wij de taal van Christus leren gebruiken, maarook wat betreft de kosmos.

De Christuskracht zelf heeft de hele mens op weg naar de aarde geleid tothij xe2x80″ zoals in vroeger tijden xe2x80″ geheel met de natuur verbonden was. Door 1maalzelf mens te worden, opende Christus voor ieder mens de weg naar hetvolledig-mens-zijn-in-de-goddelijke-wereld.

De mens kan deze weg vinden wanneer hij de liefde in zijn volledigebewustzijn kan binnenlaten. Christus in zich op te nemen, zodat onze menselijkeverbinding met het oorspronkelijk goddelijk-geestelijke gewaarborgd blijft, ende taal van Christus leren gebruiken xe2x80″ zo ver zullen wij komen als we onsinnerlijk en met heel ons hart inleven in wat Michaxc3xabl en de zijnen met hundaden en met hun opdracht onder ons bewerkstelligen.

Want in onze tijdbetekent het begrijpen van Michaxc3xabl het vinden van de weg naar de Logos, dieChristus onder de mensen op aarde als wezen is. Michael leidt de mens op eenbewust denkende manier naar Christus.Grossezsaal2l_2