Concert Nick Cave and the Bad Seeds

Maandag j.l. naar het concert geweest wat Nick Cave samenmet zijn Bad Seeds gaf in de Heineken Music Hall. De laatste x dat we xe2x80x99noptreden van xe2x80x98m bijwoonden was al weer  5jaar geleden (AbbatoirBlues tournee). Muzikaal heeft hij de rockende lijn diedaar ingezet werd verder doorgetrokken, wat ook al te horen was op deGrinderman-cd.

Even na negenen waren we binnen en waren ze  al begonnen met de set. 
Net op tijd want toen we goed en wel een plekje hadden werd xe2x80x9cRed Right
Handxe2x80x9d xe2x80" 1 van mun  vele favoriete Cave songs ever- ingezet. Naast veel
nieuwe nummers van zun laatste Dig Lazarus Dig cd ook veel oud werk.
In vergelijk met de Abbatoir-tour had Meneer Cave zun zangeressen thuis
gelaten en waren de Bad Seeds deze x met zun zessen over.
Alles stond weer als een huis, en er spatte weer veel passie en drive van
het fraai verlichte podium af. Weinig rustige nummers deze keer (wel
xe2x80x9cinto my armsxe2x80x9d, wat we live nog nooit gespeeld hadden gezien.) Gespeeld verder
o.a. Dig Lazarus Dig , Moonland , Jesus Of The Moon , Midnight Man, More News
From Nowhere,  We Call Upon The Author (allemaal van de nieuwe cd) , oud werk
zoals Deanna, The Ship Song, Your funeral, my trial (xe2x80x9cThis song from the album
Your funeral, my trial is called Your funeral, my trial), Hard On For Love,
Papa Won't Leave You, Henry (xe2x80x9cI wrote this song in Sao Pauloxe2x80x9d)
Stagger Lee, een puike versie van xe2x80x9dTupeloxe2x80x9d(xe2x80x9cthis songs is about a stormxe2x80x9d)
ook na 23 jaar (!) nog steeds een geweldige uitvoering. Kijk voor impressies
op you tube
hier, hier, of hier bijvoorbeeld.
Maar ook hier o.a.   

Goetheanum (slot)

Na Kletts’ praatje pak ik mijn koffers en verlaat het Goetheanum. T was me een hele belevenis, zo’n tagung van 4 dagen, maar helaas is het nu weer tijd voor de terugreis. Na nog een laatste foto
P2060007_2

 


loop ik de heuvel af naar het stationnetje van Dornach, koop een kaartje en zit even later in de trein naar Basel.

Daar aangekomen wissel ik nog wat euro’s tegen Swiss francs en – hier gaan de winkels pas om zes uur zaterdagavond dicht – schiet een supermarkt binnen voor wat proviand voor de terugreis van vannacht. Opvallend veel biologische producten hier in het assortiment van de Coop.

Tijd genoeg dus loop ik wat rond in Basel. Gezelligeheid, drinkfonteintjes, klokgelui.

P2090038

P2090040

Om 10.22 ’s avonds stap ik de nachttrein naar Arnhem in, zoek mijn gereserveerde stoel en zie dat daar een Koreaantje in ligt. Ik wacht een mament tot de trein zich voortbeweegt en verwacht – ook gezien het reisschema – dat er geen mensen meer in zullen stappen. Er zijn stoelen genoeg vrij, dus ga ik enkele stoelen naar achteren me installeren voor de nacht.Maar eerst nog de paspoortcontrxc3xb4le. Mij wordt nors gevraagd waar ik ben gewwest, bij wie en hoe lang. Er wordt wat heen en weer gebeld door de douanebeambte. Alles klopt en ik krijg mijn paspoort weer terug. Ze schijnen dus ook echt ALLES van je te weten.

De slaapstoelen liggen als @#!!*#!!*. Hoe ik ook draai of keer, lekker uitgestrkt liggen is er niet bij. Uit mijn koffer haal ik tenslotte een kussen en mijn trui lig ik tussen mijn knieholte en de leuning (leuningen op een slaapstoel, wie verzint zoiets ?)

In mijn coupxc3xa9 wordt het hoe later hoe rustiger. Ook het jonge lesbische stelletje achter me houdt stilaan op met zoenen en zuchten. De uren kruiupen voorbij. Zo nu en dan gluur ik onder het rolgordijn door  naar buiten, de nacht in.


 

Voordracht Manfred Klett, als afsluiting van de tagung

Voor een wederom compleet volle zaal begon Manfred Klett aan zijn voordrachtover de betekenis van de bewustzijnsziel als poort tot nieuwe spiritualiteit voorde moderne biolgisch dynamische boer. Hier een samenvatting.Klett_4

Als landbouwer en tuinder staan we in een spagaat. Enerzijds willen we deaarde biologisch-dynamisch bewerken, de aarde verplegen. Anderzijds blijft hierweinig van over als we alle intensiteit aan technische snufjes, formules,regelingen, werk voor het beeldscherm, nodig hebben. Het Ik wordt afgestompt enafgesloten : hier ben ik en dxc3¡xc3¡r is de wereld. Er heerst een soortspiegelbeeld-ritueel : cliche, deovereenkomst en de routine regeren ons dagelijks leven. Wij merken slechts debuitenkant van de dingen op, de externe vorm van de koe, de boom, de machine.Wevervallen tot een diepe onzekerheid als we op zoek willen naar onze eigenspiritualiteit.

De geschiedenis leert ons dat de spiritualiteit in het boerenbedrijf vanvroeger er 1 was van het ora et labora. Wat inhield dat het werk naar binnen ennaar buiten elkaar aanvulden. De ontwikkeling van de mensen van vandaag leidtechter ver van dit instinktieve bewustzijn af. Bijv. de mening dat plantenslechts een optelsom van nutrixc3xabnten zijn leidt tot het telen op hydrocultuur,wat men rechtvaardigt doordat men deze wijze van telen wetenschappelijkonderbouwd ziet. xe2x80x9cHet functioneertxe2x80x9d Andere voorbeelden hiervan vinden we in hetonstaan van de monocultuur en de massadierhouderijen. Zo vindt men hier ook inde Eko-landbouw voorbeelden. Ook hier geldt:de natuur aanschouwen en afnemen ten eigen voordeel ( het inporteren vansluipwespen, het isoleren van de symbiose van de leguminosen, er is allemaalniks spiritueels aan, een diepere zin bestaat niet, alleen massa en gewichttelt. Klett vindt dat met deze gedachten de mens niet zelf verder kanontwikkelen in een waarachtige wereld, als men zich niet aan hogere voorwaardenoptrekt. Als wij het opwekken van een nieuwe spi ritualiteit willen, moeten wijleren om met de drie zieleorganen bewust om te gaan.

Tussen bewustzijnsziel en begrip enmening is de ziel een hiaat, vanwaaruit de engelen, door hun engelenwerk, deleidraad voor het leven creeren. Onze gedachtebeelden worden door de engelen,in adviezen geconsolideerd. Dat plaatst ons vxc3xb3xc3xb3r uitdagingen, Wij moeten lerende eigen zielgrond te oefenen in toelating van dit anderespiegel-beeld-ritueel. Wij bevorderen zo de activiteit van de engel met goedegedachten en grote ideexc3xabn. Om de moderne mens weer van hettoeschouwersbewustzijn af te halen en naar een bewustzijnde mens om te vormen is het ontwikkelen van debewustzijnsziel nodig

Overwin je het toeschouwerbewustzijn, dan betreedt je een nieuwe wereld: dewereld van jezelf.

Klett gaf voorbeelden om de wereld om ons heen anders te schouwen.

Kijkje naar een gehoornde koe of stier dan komt dat majestueuzer voor dan kijkennaar ongehoornd vee. Kijken en begrijpen we de volheid daarachter, dat de hoornen zijn omgeving bijv. een xe2x80″ opelementniveau xe2x80″ kompleet onderdeel van het geheel is, nl in het bereik vanzowel aarde (de in donker gehulde hoornpit), lucht (de holle ruimte tussen piten hoorn) water (het doorbloedde hoornvlies tussen holte en pit) en vuur (dearmte vande levende hoorn). Op de manier kun je ook oog en oor beschouwen.

Bezie de plant als een product van het volmaakte samengaan van de 4 elementen:het in de donkere aarde liggend  zaad,dat d.m.v .het vochtelement tot ontkieming komt en wortels vormt xe2x80″ verder in de aardexe2x80″.Tegelijkertijd door de aarde naar boven breekt in het luchtelement en de doorzonnewarmte groen kleurende stengel naar boven groeit. Waarna de eersteblaadjes zich horizontaal lontwikkelen en de stengel groeit tot in de bloei.Waarna alles zich herhaalt.

  Doorzo te schouwen ben je geen toeschouwermeer, maar ben je ingetreden in de zaak zelf. En beleef je alles met eeninnerlijke beweeglijkheid, train je je aanschouwende oordeelskracht en begint jebewustzijnsziel de andere zielorganen te voeden. Er kan een waarheidsgevoel en xe2x80″zinonstaan. De zinneorganen zijn al geschapen bij de geboorte en kunnen ontwikkeldworden tot geestschouwen.

Een verdere oefening in het uitdieping van de ziel, is de meditatie. Alsbrug tussen het rijk van bewustszijnsziel en verstand. Door je zxc3xb3 aan eengedachte te concentreren wordt het werk der engelen in de hand gespeeld. Doormeditatie kan het vrijheidselement op gerechtvaardigde wijze in het verborgengebleven zielenorgaan binnendringen . Het ligt in het wezen der antroposofischegeesteswetenschap dat het na meditatie  komt van ideevorming tot waarheidsbeeld, danwel morale impuls. De echte vrijheidsimpuls komt als de bewustzijnsziel zichvan zinneopenbaring tot geestopenbaring omvormt. Het actieve denken kan tot waarheidsbeeldontkiemen en zich met de denkkracht ontdoen van botte meningen en plattefrasen. Om de zo tot bewust waarbeidsbeeld komende geesteswetenschapelijkideevorming  op een hoger niveau tebrengen kan een eerste stap zijn: het opmerkzaam worden van de juiste gedachten, die om te vormen tot een meningsbeeld en van daaruit rechthandelen.

 

Elke gedachte, die ik uitbreng, heefteen betekenis en geestinhoud . Vanuit het denkend bewustzijn naargeestopenbarende ideevorming  vormt zicheen volkomen nieuwe weg naar spiritualiteit in de landbouw. Die zich vanuit hetisolement nu echter door bewustzijn omvormt tot een door liefde gedragenbezieling met de medemens en de dagelijkse beslommeringen op het boerenbedrijf,de omgeving, aarde en kosmos.

Door het ontwikkelen van je zelf-bewust-zijn kan de biologisch-dynamischboer tot invulling komen van de begrippen bedrijfsorganisme en bedrijfsindividualiteiten zijn eigen Ik vinden in de manier vanbedrijfsvoeren. De drie-eenheid denken-willen-voelen en die andere drie-eenheidhoofd xe2x80″ romp xe2x80″ ledematen zien en ervaren op bedrijfsniveau.

Zo bezien is het eigen lichaam de natuur zelf.

Goetheanum(18)

P2070016

Het Goetheanum is gebouwd tussen  1925-28 op de plek van het vorige Goetheanumwat  was afgebrand door tegenstanders vande antroposofie op oudjaarsavond 1922.  Het zeven verdiepingen tellende gebouw, met inhet hart de Grote Zaal met bijna 1000 zitplaatsen (tijdens de voordracht vanMariaThun en de hele zaterdag tot de laatste plek bezet) en een podium, is xc3xa9xc3xa9nvan de belangrijkste 20ste eeuwse betonnen bouwwerken. Ontworpendoor Rudolf Steiner, die echter in 1925 overleed. Hij heeft het eibdresultaat dus niet kunnen aanschouwen.

Er was voorde bouw van het eerste Goetheanum al een vereniging die zich alleen bezig hieldmet het plannen en bouwen van een gebouw voor de antroposofie, het zgn.Johannesbau-Verein. Er was zelfs al een stuk grond gekocht in Mxc3xbcnchen.

En toch staathet Goetheanum in Zwitserland op de "bloedheuvel" omdat hier ooit (in1499) een -waarschijnlijk bloedige- veldslag plaatsgevonden heeft. In het beginvan de 20ste eeuw was deze heuvel grotendeels onbebouwd.. Na afloopvan een voordrachtenreeks in de herfst van 1912 in Dornach beschrijft MarieSteiner in het Mededelingenblad van 16 augustus 1925 het volgende:

" Groen en ongerept lag de heuveldaar, ongelijk en onaangeraakt behalve het huis Brodbeck aan de noordwestelijkeflank … In een stralende herfstglans lag het landschap aan onze voeten, dekersebomen vlamden rood op daar beneden in het dal, als vuur, als brandendbloed in het lichtspel van de zon … En de bergen rondom straalden in allenuances van geel. Voor ons stadsmensen een hartverwarmend schouwspel. Ik leundebegeesterd uit het venster. Maar de volgende morgen ontwaakte Rudolf Steinerals nooit tevoren. Ontstemd, als het ware verpletterd, zo duister als wat. Eneigenlijk was er geen reden voor, zoiets zag men bij hem nooit, hij die ondanksalle jacht en haast in eeuwige harmonie leefde. Die stemming ging voorbij, maartoch had ik een gevoel dat in de loop der tijden dikwijls terugkeerde: hijheeft in die eerste nacht veel vooruitgezien dat hij echter niet wilde toelatentot zijn gedachtenleven. "

Dr. Steiner bleef ondanks zijn drukke agenda in Dornach en bezocht deeigenaar van het stuk grond. Het gesprek wat volgde ging ongeveer zo :

Dr. Steiner: "Wat bent u eigenlijk van plan met dat land ?"
Dr. Grosheintz: "Toen ik het kocht zei ik tegen mijn vrouw: de toekomstzal uitwijzen waarom ik zoveel land moest kopen."
Hij wist van de bouwmoeilijkheden in Mxc3xbcnchen en vervolgde:
" In Dornach zijn geen bouwreglementen …"
" En Bazel heeft een gunstig theosofisch karma", voegde Dr. Steinerdaaraan toe.
Dr Steiner vertelde over de onderhandelingen in Mxc3xbcnchen, waardoor er alleenmaar tijd verloren ging, en hij zei toen reeds, wat hij later zo vaak zouherhalen: "Tijd hebben wij niet."
" Nu", zei Dr. Grosheintz " als u het land nodig heeft, het ligtdaar …

P2060006_2

Het bouwen in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebeurde met veelhandwerk. Moderne machinerie zoals kranen en mortelwagens bestonden niet. Bijde opening in 1928 was nog niet veel meer dan de buitenkant af. Ramen, deuren,verwarming en een klein podium was alles wat er stond. De rest is bijgebouwd tussentoen en 1998. Het trappenhuis is bijv. in 1932 eerst tot de 2everdieping aangelegd. In 1951 tot de 5e en in 1993 was hij klaar totde 7e verdieping.

Foto: trappenhuisP2090030_2

Door de jaren heen hebben architecten als Rex Raab, Arne Klingborg, ErnstAisenpreis, Albert Baravalle, Mathias Ganz, Johannes Schxc3xb6pfer, Conrad Hoenes en Winfried Reindl geholpen bijontwerp en de bouw.

De hoofdingang naar de Grote Zaal was klaar in 1961
P2090033

Voordracht van Henk Verhoog

Henk Verhoog ( ook al weer 69 jaar), ex-bioethicus van het Louis BolkInstituut gaf zijn voordracht de titel xe2x80x9cvan lezen in het boek der natuur tothet lezen van de daden van de geestxe2x80x9d. Vanuit de geschiedenis tot het heden namhij e.e.a. onder de loep. Het was zo nu en dan wat hooggegrepen voor mij maarde positieve eindconclusie bezorgde mij wel een goed gevoel.

In de Middeleeuwen werd veel gelezen in het xe2x80x9cBoek der Natuurxe2x80x99, als middelom kennis te verkrijgen.  De natuur werdgezien als openbaring van God, als Goddelijke Natuur, als Logos. Geest enNatuur waren nog niet gescheiden. Alle leven werd gezien als levende letters inhet Boek der Natuur. Hieraan ligt een positief beeld van de natuur tengrondslag. Veel mensen beweren dat dit beeld begint te veranderen aan het eindvan de Middeleeuwen, mede door de opkomst van het protestantisme. Dexe2x80x98beeldenstormxe2x80x99 had ook betrekking op ons beeld van de natuur. De natuur heeftgeen intrinsieke waarde meer (als door God geschapen natuur), het moet vooralnuttig voor de mens zijn. Het protestantisme, meer nog de idee van demenselijke zondeval komt centraler te staan. Met de mens is ook de natuurgevallen. Natuur wordt eerder in verband gebracht met ziekte, chaos, verval. Denatuur (het natuurlijke) wordt gewantrouwd. Algemene tendens wordt dat de mens dienatuur moet beheersen en er orde in brengen. De opkomst van de natuurwetenschapwas vooral een revolutie in het denken over de natuur. Vanaf nu xe2x80x98spreektxe2x80x99 denatuur niet meer zelf. Alleen de mens spreekt nog. Natuur (het niet door mensenberoerde) wordt cultuur (de mens grijpt in in de natuur). Toch spreekt denatuur nog steeds in ons .Als bd-landbouwer hebben we nog steeds door defenomelogie een inlevingsvermogen in de natuur en de omgeving van de bd-boerderijd.m.v. het tonen van respect en vereringvoor de ons omringende natuur, uitgedrukt in de scheppende mens. Iederehandeling grijpt in. Niet op de manier zoals veel ekologische boeren omgaan metde natuur. Zij zien slechts de eigenheid en eigenwaarde van de natuur alsmaterialistisch object en niet de essentixc3xable waarde. Mens, Geest en Natuur zijnwezensgelijk aan elkaar. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn te vinden in allelagen der aarde en natuur. Het is de kunst om als bd-boer alle egoxc3xafsme terug tehouden om het wezen van de Natuur te leren kennen. Alleen zo leer je de plantkennen als brug tussen kosmos en aarde.(in het Zoon-bereik spreekt de natuur inons, de Heilige Geest in ons via de kosmos) Zo vormt zich in ons een geestelijkfundament om een balans te vinden tussen de stormen om ons heen. Men komt ineen hoger geestelijk besef en er wordt door meditatie een innerlijke zielentempelgeschapen, zodat de geestwerkzaamheid aan ons zichtbaar wordt. Door de natuurte bestuderen, het water, de struiken en de bomen. Verbindt je met deweekspreuken en aanschouw de euritmiebeweging in de stengels en de bladeren.

Het hangt allemaal van ons zelf af.

.Wanneer de geestelijke wereld ons steedsvertrouwder wordt, wordt het steeds gemakkelijker om ook de twijfel, de heersendekritiek op het bd-boer zijn, weg te nemen.

Goetheanum (16)

Verlaat je de Grote Zaal door de achterste ingang, ga je enkele trappen naar beneden en darna linksaf dan kom je in een galerij met aan de muur portretten van vooraanstaande figuren uit de antroposofie, alsmede detailopnamen en fragmenten uit de ontstaansgeschiedenis van het mensheidsrepresentant-houtsnijwerk

Terug op de begane grond staan koffie en broodjes al weer klaar en ga ik nog maar weer eens langs alle stands in de foyer. Ik onderschrijf de poging van de ACtie Eliant, die met het verzamelen van 1 miljoen handtekeningen het gentech-verhaal bezien vanuit de biologische landbouw op de Europese agenda in Brussel wil. Loop langs verschillende biologisch-dynamische thema-kraampjes (herteblazen  uit de Ukraxc3xafne, muziek voor planten) en neem wat water uit de automaat.

Dan is het al weer tijd voor de volgende voordracht.

Voordracht van Gwendolyn Fischer

De hiernavolgende voordracht sloot hier naadloos bij aan. Ook letterlijk,want nadat het laatste harpaccoord wegstierf, stroomde de zaal al weer vol voorde voordracht van Gwendolyn Fischer. Zij is priesteres van de Christengemeenschapte Lxc3xbcbeck en ging verder over het Goddelijke, de liefdekracht en het mysterievan Golgotha.

Zij hield de aanwezigen voor dat de aarde mxc3xa9xc3xa9r is dan alleen mar fysiek enchemie. Dat we de aarde moeten leren kennen vanuit de aarde zelf bezien. Door zote schouwen zullen we zien dat vanwege het feit dat de mens zich steeds verderinlaat in de sfeerkrachten van het verstikkende materialisme, de aarde a.h.w.geestelijk aan het verdrogen is voordat de liefde wordt gevonden. Fischerbeaamde dat dat schouwen natuurlijk de ene dag beter lukt dan de andere. Ze gaf3 impulsen aan voor de houding van het individu tot de aarde en de geestelijkewereld. Deze waren: gxc3xa9xc3xa9n rust houden in het vinden naar geluk en verbroedering,door het zien van God in de ander en door het geestelijk denken. Dit komt eenieder van ons echter niet zo maar aanwaaien. Wereldoorlogen, scheiding tussenarm en rijk, de in iedere laag doorgaande schaalvergroting (en zo het stervender kleine bedrijven) destabilisatie van gewassen, de ontwikkelingen inscholen, gezinnen, zijn allemaal invloeden die hun uitwerking op de tijd en demens hebben.

Maar met hulp van het mysterie van Golgotha is met Jezus Christus de liefdekrachtopnieuw gevormd, sterker dan alle haat, onverdraagzaamheid, agressie etc. (Steinerhaalt dit o.a. aan in zijn 10de voordracht over de Apocalyps: demens moet zich voorbereiden op de werkzaamheid van de Christus door eenzoektocht in zichzelf. )

Golgotha (het xe2x80x9cHet is volbrachtxe2x80x9d) was nodig. Op Golgotha werd met het in deaarde stromen van het aura en het esoterische bloed uit de wonden van JezusChristus de aarde opnieuw  gespijzigd totnieuwe natuur. 

Dit doortrekkend naar de bd-landbouw: je eigen akker is je eigen leven. Hetenige punt in je eigen omgeving om de krachten van Golgotha weer los te laten.De werking van de bd-landbouw zo te beoefenen dat men net zoals Maria de voetenvan Jezus zalfde, de aarde te zalft om hem niet uit te laten drogen

de Michael-brief

De ochtend van de laatste dag van de Tagung stond geheel in het teken van demeditatie en religie. Om kwart over achtbegon in de Grote Zaal de meditatie over Rudolf Steinersxe2x80x99 Michaelbrief vankerst 1924.

Stmichael_2

De sessie werd geleid door het echtpaar Gxc3xb6bel en zo nu en dan onderbrokendoor prachtig harpspel door een even prachtige dame. Tezamen met het diffuusbinnenvallende licht van de door de ochtendzon beschenen gebrandschilderderamen wekte een hxc3xa9xc3xa9l eigenaardig sfeertje.
Grossesaal1l Grossezsaa3l_2

Steiner plaatst in zijn Michael-brief de aartsengel als middelaar in derelatie tussen het goddelijke en de mens.  In de tijd waarin de goddelijke geest in dekosmos werkte en waarin de mens een voortbrengsel was van degoddelijk-geestelijke activiteit in de kosmos, in die tijd was Michaxc3xabl nogongehinderd in zijn element. Hierna kwam de tijd dat het goddelijk-geestelijkein de kosmos niet meer als openbaring leefde, maar alleen nog als xe2x80x9cwerkingxe2x80x9daanwezig was. Er was een duidelijke scheiding opgetreden tussen hetgoddelijk-geestelijke en het kosmische. Michaxc3xabl bleef op grond van zijn eigenwezen bij het goddelijk-geestelijke en hij trachtte de mens daar zo dichtmogelijk bij te houden. Dat bleef hij voortdurend doen. Hij wilde de menservoor behoeden, te zeer in een wereld te leven die alleen nog maar werking vanhet goddelijk-geestelijke is en geen wezen en geen openbaring meer bevatte.

De mens is tijdens zijn aardse leven tussen geboorte en dood omgeven dooreen wereld, die ook niet meer direct de werking van het goddelijk-geestelijkelaat zien, maar alleen nog wat daarvan over is. De natuur is dit door Godgeschapen werk van het goddelijke en overal is zij een weerspiegeling van degoddelijke werkzaamheid. In de nu van God leeg geworden wereld zal de mensvoortbrengen wat in hem is, en wel datgene waartoe zijn wezen zich in dittijdperk heeft ontwikkeld. In een dergelijke wereld zou de mens Christusverliezen. Want Christus is in de wereld gekomen met een intellectualiteit, diehelemaal is zoals die eens in het goddelijk-geestelijke leefde, toen ditwezenlijk nog de kosmos vormde.

De Ahrimanische en Luciferische machtenwillen echter niet dat de oorspronkelijke goddelijk-geestelijke machten hetheelal in zijn verdere ontwikkeling verlichten. Ahriman werkt in het terreinvan de maten, nummers en gewicht. De koude haat. Lucifer werkt op het terrein van deonvrijheid van de wil en het onberekenbare.

Spreken wij in deze tijd zxc3xb3, dat onze gedachten ook die van Christus kunnenzijn, dan stellen we tegenover de ahrimanische en luciferische machten iets datons ervoor behoedt in hun handen te vallen. Het begrijpen van de bedoeling vanMichaxc3xabls opdracht in de kosmos houdt in dat we zo kunnen spreken. In deze tijdmoeten we over de natuur kunnen spreken al naar gelang het ontwikkelingsstadiumvan de bewustzijnsziel dat vereist. We moeten de zuiver natuurwetenschappelijkemanier van denken in ons kunnen opnemen. Maar we zouden ook over de natuurmoeten leren spreken -xe2x80″dat wil zeggen met gevoel xe2x80″ zoals bij Christus past.Niet alleen wat betreft de verlossing van de natuur, niet alleen wat betreft deziel en het goddelijke moeten wij de taal van Christus leren gebruiken, maarook wat betreft de kosmos.

De Christuskracht zelf heeft de hele mens op weg naar de aarde geleid tothij xe2x80″ zoals in vroeger tijden xe2x80″ geheel met de natuur verbonden was. Door 1maalzelf mens te worden, opende Christus voor ieder mens de weg naar hetvolledig-mens-zijn-in-de-goddelijke-wereld.

De mens kan deze weg vinden wanneer hij de liefde in zijn volledigebewustzijn kan binnenlaten. Christus in zich op te nemen, zodat onze menselijkeverbinding met het oorspronkelijk goddelijk-geestelijke gewaarborgd blijft, ende taal van Christus leren gebruiken xe2x80″ zo ver zullen wij komen als we onsinnerlijk en met heel ons hart inleven in wat Michaxc3xabl en de zijnen met hundaden en met hun opdracht onder ons bewerkstelligen.

Want in onze tijdbetekent het begrijpen van Michaxc3xabl het vinden van de weg naar de Logos, dieChristus onder de mensen op aarde als wezen is. Michael leidt de mens op eenbewust denkende manier naar Christus.Grossezsaal2l_2

Goetheanum (13)

Met de bus gaan we weernaar ons logeeradres. Het is de laatste rit met deze chauffeur en luidtoeterend rijden we door nachtelijk Dornach.

Op de gang van de Vrijeschool staan nog steeds de eurithmieschoentjes netjes op een rijtje. Op zaal isalles nog net zo als we het vanmorgen aschterlieten. Toch kan ik mij niet aan hetidee losrukken dat hier overdag gewoon wordt lesgegeven. Hoe doen ze dit ?Slepen ze alles uit t lokaal en leggen ze alles na de lesuren weer precies zxc3xb3terug ??

Maar goed, vlug kruipik even later in mxe2x80x99n slaapzak. Morgen wordt een drukke dag.

Lekker vroeg wakkerdus. Opgefrist bij t ontbijt verschenen en wat extra appels en gekookte eiereningeslagen. Vanavond mis ik waarschijnlijk het eten dus neem maar vast van hierwat mee. Ik pak mijn spulletjes bijelkaar xe2x80″ alles past zelfs nog in de koffer xe2x80″en buitengekomen is alles wederom witgevroren, maar er ligt geen sneeuw.

Ik neem de eerste bus en ben al vxc3xb3xc3xb3r acht uur in het Goetheanum.Na een glas water en 1 kopje koffie is het tijd om naar de Grote Zaal te gaan.De Michael-brief begint.

Verhalen, foto's, video's, belevenissen, weetjes en nog veel meer